Trädgårdsantikvarien

Nätverk för

Trädgårdsantikvarier

Vad är en trädgårdsantikvarie?


Vad gör egentligen en trädgårdsantikvarie? Och vad innebär det att arbeta med historiska trädgårdsanläggningar? Nedan följer några kortare texter som berör dessa frågor. Termen "trädgård" bör i detta sammanhang ses som ett bredare begrepp som inbegriper både enskilda trädgårdar men också andra typer av grönmiljöer såsom parker, kyrkogårdar, alléer m.m. Texterna är delvis hämtade ur Historiska trädgårdar - Att bevara ett föränderligt kulturarv (2013) av Maria Flinck.

Ulriksdals slottspark.

Trädgårdsantikvarie

Som trädgårdsantikvarie räknas alla som arbetar med bevarande av historiska trädgårdar: fältinventering och dokumentation, historisk källforskning om enstaka eller grupper av trädgårdar, kulturhistorisk värdering, sammanställning av vårdprogram och underhålls- eller åtgärdsplaner, men också de som mer praktiskt ägnar sig åt bevarande av kulturhistoriska värden i olika typer av trädgårdsmiljöer.Trädgårdsvård

Ordet trädgårdsvård är bildat som parallell till andra termer inom både kulturmiljövård och naturvård t ex byggnadsvård och landskapsvård. Trädgårdsvård är ett övergripande begrepp som innefattar allt från kunskapsuppbyggnad, lagstiftning och antikvarisk rådgivning till inventering, underhållsåtgärder och daglig skötsel i en trädgård med kulturhistoriska värden.Förändring

Inom kulturmiljövården har sedan länge bevarande och förändring setts som varandras motsatser. Eftersom trädgården innehåller växter är förändring en naturlig del av trädgårdens historia. Hantering av växternas naturliga förändringar med hjälp av trädgårdsskötsel är utgångspunkten för bevarande av historiska trädgårdar. Trädgårdsskötsel innebär att människan styr växternas förändring mot ett önskat mål, t ex att bevara kulturhistoriskt värdefulla växter.Specialisering

Den specialisering trädgårdsantikvarien har är kunskaper om och förståelse för historiska förändringar i trädgårdar. Att med hjälp av trädgårdens tillstånd idag och historiskt källmaterial kunna beskriva hur förändringarna gått till. Att med historien som utgångspunkt kunna presentera alternativa åtgärder och mål för trädgårdens framtida användning och innehåll.Copyright @ All Rights Reserved