Medlemmar

Nätverk för

Trädgårdsantikvarier

Medlemmar

Aja Guldåker

Utbildning/bakgrund: fil.mag. arkeologi, samt medeltidsarkeologi, etnologi, m fl.

Presentation: Jag arbetar som historisk arkeolog/trädgårdsarkeolog på Kulturhistoriska Föreningen för Södra Sverige (Kulturen) i Lund. Odling och trädgårdsbruk från förkristen tid, medeltid och utvecklingen under historisk tid  i staden och i byarna omkring Lund är i ständig fokus på våra undersökningar. Konsultuppdrag i Norden utförs också där trädgårdsarkeologiska kunskaper behövs. Jag har bland annat arbetat mycket i Norge i samband med parker och trädgårdar som skall restaureras, och där trädgårdsarkeologiska undersökningar har bidragit till planeringsarbetet (Folkeparken på Bygdö, Oslo, Ulefos hovedgaard, Killingberg, Bogstad, Spydebergs prestegård).

Kontakt: aja.guldaker@kulturen.com

André Strömqvist

Utbildning/bakgrund:fil. mag. i konstvetenskap med inriktning mot bebyggelsehistoria samt trädgårdshistoria. Eftergymnasial trädgårdsutbildning på Naturbruksgymnasiet i Rättvik.

Presentation: Jag arbetar som trädgårds- och byggnadsantikvarie på Sweco arkitekters studio Kulturmiljö. Tidigare har jag arbetat som kulturmiljöspecialist/antikvarie på Statens fastighetsverk, haft egen verksamhet som antikvarie och skribent samt jobbat på Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. Som trädgårdsantikvarie arbetar jag framförallt med vårdprogram, trädvårdsplaner och antikvariska förundersökningar. Jag har även skrivit böckerna ”Odlarens handbok” (Årets trädgårdsbok 2012) och ”Trädgårdsmästarens anteckningar” samt ”Odlarliv på Kniva trädgård” tillsammans med Andreas Graveleij. Jag skriver om odling i tidningen Allt om trädgård sedan 2007.

Kontakt: andre.stromqvist@sweco.se

Andreas Lindblad

Utbildning/bakgrund: bebyggelseantikvarieprogrammet i Göteborg, kompletterat med trädgårdsmästarutbildningen, DaCapo, i Mariestad.

Presentation: Jag arbetar som kyrkogårds- och fastighetschef inom Svenska kyrkan (Amnehärad-Lyrestads pastorat). Innan tjänsten inom Svenska kyrkan har jag tidigare varit anställd på bland annat Västergötlands museum, Skansen, Stockholms läns museum, Värmdö kommun och Länsstyrelsen i Kronoberg. Mitt speciella intresse inom kulturarvet är krukväxter och deras speciella historia.

Kontakt: andreas.lindblad@svenskakyrkan.se

Annie Nilsson

Utbildning/bakgrund: Utbildad till byggnadsantikvarie på Uppsala universitet Campus Gotland och till trädgårdsmästare på Blekinge trädgårdsmästarutbildning.

Presentation: Jag varvar nu säsongsarbete som trädgårdsmästare med trädgårdsantikvariska uppdrag på vintern. Som trädgårdsmästare har jag arbetat på Drottningholm slott, Solna kyrkogårdsförvaltning och de senaste två säsongerna på Gunnebo slott och trädgård. Som trädgårdsantikvarie arbetar jag främst med vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar men håller även föreläsningar om kyrkogårdshistoria och grönt kulturarv. Genom att kombinera praktiska och teoretiska uppdrag kan jag få en djupare förståelse för seder, problematik, samband och det arbete som ligger bakom historiska spår. Jag försöker kombinera äldre kunskap med modern teknik, ekologiskt odlande och realistiska mål.

Kontakt: annie-nilsson@hotmail.com

Boel Nordgren

Utbildning/bakgrund: fil.mag. landskapsarkitektur med inriktning trädgårds-, park- och landskapshistoria

Presentation: Jag driver firman Edlas Have och har tidigare varit anställd som forskningsassistent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. I firman arbetar jag en hel del med vårdplaner och rådgivning rörande historiska trädgårdsanläggningar. Uppdragen handlar även om undervisning och kursverksamhet, ofta på universitetsnivå. De senaste tre åren har jag varit redaktör för Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Jag arbetar gärna med alla typer av anläggningar, men har ett särskilt intresse för småbruksträdgårdar från tidigt 1900-tal, husbehovsodling och dess historia samt kvinnornas roll i trädgårdsodlingen genom tiderna. På fritiden odlar jag en hel del till husbehov på min lilla gård i Skåne.

Kontakt: boel@edlashave.se, www.edlashave.se

Daniel Hofling

Utbildning/bakgrund: fil. kand. landskapsarkitektur vid SLU, Alnarp, fil. kand. kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland samt kurser i arkitektur- och trädgårdshistoria.

Presentation: Jag arbetar som trädgårds- och byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. En större del av arbetet består i framtagning av kunskapsunderlag för Stockholms stads parker, trädgårdar, kyrkogårdar och övriga grönmiljöer. Jag upprättar vård- och underhållsplaner, antikvariska förundersökningar och kulturmiljöanalyser, inventerar och kulturhistoriskt värderar. I arbetet ingår uppdrag som antikvarisk medverkan och handläggning av remisser. Ett av mina särskilda intressen inom kulturmiljövården är de svenska folkparkerna.

Kontakt: daniel.hofling@stockholm.se

Elin Sahlin

Utbildning/bakgrund: Fil. Kand. i kulturvård vid Uppsala universitet samt bebyggelsens gröna kulturarv, kyrkogårdsförvaltning, landskaps- och trädgårdshistoria, agrarhistoria m fl.

Presentation: Som trädgårds- och byggnadsantikvarie på Tyréns AB i Stockholm arbetar jag brett inom kulturmiljö med bl.a. sakkunnighetsuppdrag, kulturmiljöutredningar, antikvariska bedömningar och dokumentation inför och under förändringsprocesser i bebyggelsemiljöer och nya detalj- och översiktsplaner mm. Jag har specialkompetens gällande antikvariska bedömningar inför förändringar gällande kulturhistoriskt värdefulla trädgårdar, parker och kyrkogårdsmiljöer samt hantering av träd i offentliga miljöer.

Sedan tidigare anställning på Länsstyrelsen har jag erfarenhet av arbete med förvaltning av kulturreservat, byggnadsminnen, granskning och yttrande gällande kommuners underlag för fysisk planering, översikts- och detaljplaner, plan- och bygglovremisser, grönstrukturprogram mm. Jag har även arbetat strategiskt med att främja arbetet med kulturmiljöer kommunalt och regionalt.

Kontakt: elin.sahlin@tyrens.se / 0703 37 66 79

Fabian Mebus

Utbildning/bakgrund: utbildad biolog/ekolog

Presentation: arbetar jag med frågor som rör förvaltning av kulturlandskap, bland annat historiska parker och trädgårdar som kan finnas i kulturreservat, byggnadsminnen och andra miljöer. Jag representerar Riksantikvarieämbetet i referensgruppen för odlad mångfald (POM) och i Hantverkslaboratoriets nätverk för trädgårdshantverkare. Jag har varit projektledare för vägledningen Fria eller fälla som handlar om avvägningar vid hantering av träd i parker, trädgårdar och andra offentliga miljöer. Jag har på Riksantikvarieämbetet särskilt arbetat med det biologiska kulturarvet. Titta gärna in på Riksantikvarieämbetets hemsida om historiska parker och trädgårdar och om biologiskt kulturarv. Bland mina privata intressen finns grönsaksodling för självförsörjning hemma på min gård på Gotland.

Kontakt: fabian.mebus@raa.se

Ingeborg Mellgren Mathiesen

Utbildning/bakgrund: Ex.Phil, Kjemi og Klassisk arkeologi grunnfag, Universitetet i Oslo, 1987-1989

Master/Cand.Agric Landskapsarkitektur, landskapsforming, NMBU Ås. 1989-1994

Presentation: Ingeborg er landskapsarkitekt og hagehistoriker og har drevet firmaet Arkadia Landskap siden 1996. Spesialområde forskning på og dokumentajon av historiske hageanlegg. Prosjektering mot en eventuell rekonstruksjon, restaurering eller istandsetting. Leder og gjennomfører hagearkeologiske undersøkelser i samarbeid med hagearkeolog eller nordisk arkeolog fra kulturminnemyndighetene. Tett samarbeid med Riksantikvaren i Norge. Arkadia Landskap har erfaring fra arbeid med anlegg av høy kulturminneverdi. Herunder kan nevnes: Eidsvollsbygningen, Astruptunet i Jølster, Bygdø Kongsgård, Amtmannsgården Stenberg på Toten, Oscarshall slott, Prestegårdslåna i Melhus, Historiske byparker i Fredrikstad med flere. Har registrert 150 historiske anlegg i Hedmark fylke for Fylkeskommunen. Arkadia Landskap utarbeider intensjonsbeskrivelser og skjøtselsplaner. Oppdragsgivere er det offentlige, privatpersoner og stiftelser. Arbeider i hele Norge. Foredragsholder.

Kontakt: arkadia.landskap@gmail.com / 0047 91390512

Maria Flinck

Utbildning/bakgrund: Fil kand i etnologi och konstvetenskap, Stockholms universitet, självlärd i trädgård och växter.

Presentation: Jag arbetar som trädgårdsantikvarie, författare och föreläsare, även text- och fackgranskare. Under 25 år har jag undersökt ca 250 trädgårdar av alla slag för att sammanställa historik, vårdprogram och åtgärdsförslag. Jag skriver mest om trädgårdshistoria och trädgårdsvård, däribland Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar. (1994), Augustpriset 1995 som årets bästa fackbok, och Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. (2013), hedersomnämnande i Gartnersällskapets urval av årets trädgårdsbok 2014. Senast skrivit om koloniträdgårdarnas odlingshistoria.

Kontakt: maria.flinck@bredband.net

Richard Saxvold

Utbildning/bakgrund: Landskapsingenjörsexamen och fördjupande egenstudier i trädgårdshistoria.

Presentation: Jag arbetar som trädgårdsantikvarie genom mitt företag RS Park & Trädgårdsteknik AB.

Uppdragen jag utför omfattar arbeten med äldre parker och trädgårdar. Jag inventerar och skriver

vårdplaner/vårdprogram för trädgårdar som tillhör byggnadsminnen. Ofta arbetar jag med alléer i

herrgårdslandskap där jag inventerar och tar fram underlag för ansökningar samt medverkar i

processen kring en eventuell restaurering. Slott- och herrgårdsparker och miljöerna däromkring är

min specialitet efter att under drygt 13 år arbetat som ansvarig för kulturmiljön vid Ericsbergs slott.

Mina uppdragsgivare är såväl företag som privatpersoner.

Kontakt: richard@parkteknik.se

Ulrika Rydh

Utbildning/bakgrund: Bebyggelseantikvarieprogrammet vid Göteborgs Universitet. Kurser i trädgårdshistoria och Bebyggelsens gröna kulturarv på SLU Alnarp. Fördjupande egenstudier i trädgårdshistoria. Trädgårdsmästare.

Presentation: Jag arbetar som trädgårdsantikvarie i mitt företag Hus och Grönska. Mina uppdrag omfattar arbeten med äldre trädgårdar och parker på olika sätt. Jag inventerar äldre trädgårdar och parker, skriver vårdprogram för trädgårdar som tillhör byggnadsminnen. Jag är antikvarisk medverkande vid olika typer av arbeten i byggnadsminnesförklarade trädgårdar och parker som t ex beskärningar av alléträd och nyplanteringar samt restaureringar av murar och kajer. Mina uppdragsgivare är både offentliga och privata. För närvarande inventerar jag järnvägsparker åt Trafikverket och gör arkivforskningar i ett forskningsprojekt som behandlar järnvägens gröna kulturarv. Ett av mina specialintressen är just järnvägsparker liksom arts- and craftsträdgårdar. Jag utför rådgivning åt privata villaägare och ritar omgestaltningsförslag för äldre privatträdgårdar och föreläser om vårt gröna kulturarv samt håller trädgårdsvandringar. Jag är också trädgårdsskribent och skriver om trädgårdshistoria i tidningar som Gård & Torp, Koloniträdgården, Gods & Gårdar, Hemträdgården m fl..

Kontakt: ulrika@husochgronska.se

Åsa Wilke

Utbildning/bakgrund: utbildad landskapsarkitekt

Presentation: Åsa är landskapsarkitekt LAR MSA med specialistkompetens inom kulturmiljö, park- och trädgårdshistoria. Åsa driver landskapsarkitektkontoret Wi landskap som ofta arbetar med miljöer med höga kulturhistoriska värden. Wi arbetar såväl med utredningar och kulturhistoriska dokumentationer som med vårdplaner, upprustningsförslag och restaureringar. År 2008 tilldelades Åsa Wilke Ulla Molin-priset  för boken ”Villaträdgårdens historia, ett 150-årigt perspektiv”.

Kontakt: asa.wilke@wilandskap.se

Copyright @ All Rights Reserved